Loading color scheme

Polityka prywatności - RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Janusz i Synowie - Michał Rackowiak, ul. Słoneczna 3, 62-070 Dopiewo.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – michal.rackowiak@wp.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług biura podróży - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług
5) Ze względu na charakter i zasięg wykonywania usług dane mogą zostać przekazane do państw trzecich (poza obszar objęty regulacjami RODO).
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6lat.
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora.